Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Дээди Хурал чаа Культура бажыңныг болган баян-колчуларга байыр чедирген

12 Февраля 2018 - 16:59

Февраль 10-да Кызыл кожууннуң Баян-Кол сумуга чаа Культура бажыңын ажыткан. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевич Кара-оол киришкен. ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) мурнундан депутаттар Юрий Валерьевич Кара-оол биле Херел Васильевич Кызыл-оол киришкен.

Парламентиниң депутаттары Дээди Хуралдың Даргазы Кан-оол Тимурович Давааның даалгазы-биле Баян-Кол сумунуң чурттакчыларынга чаа Культура одаглыг болганы-биле байыр чедирген. «Чоокку айларда республиканың элээн каш сумуларында чаа Культура бажыңнарны ажыттынган. Ол дээрге күрүнениң көдээ чурттакчыларга канчаар-даа аажок улуг белээ болур. Республикада чаа Культура бажыңныг болган баштайгы он аас-кежиктиг суурларның бирээзи Баян-Кол болганынга ооң чурттакчылары өөрүп турар.

Сумунуң чаа чылыг, чырык Культура одаанда чогаадыкчы бөлгүмнерге таарымчалыг байдал тургустунган. Ол республиканың улуг-биче чогаадыкчы коллективтери-биле суурдан үнмейн таныжар арганы чурттакчыларга бээр, ниити көдээ амыдыралды улам чараш кылдыр өң киирер. Баян-колчулар чаа Культура бажыңын ээнзиретпейн эдилээринге бүзүрел улуг.

Бистиң тыва чонувус үе-дүптен бээр бодунуң байлак культуразын кадагалап, амгы салгалга дамчыдып берген. Ол кайгамчык улусчу эртинелерни камнап эдилээривистен, улам хөгжүдүп байыдарывыстан келир үеде сайзыралывыс база хамааржыр. Амгы Культура бажыңының бир онзагай хүлээлгези – Баян-Колдуң культурлуг амыдыралынга чаа «тынышты» бээри, улам хөгжүдери.

Бо кайгамчык, төөгүлүг хүнде силер бүгүдеге аас-кежикти, кадыкшылды, чаа Культура одаанга янзы-бүрү солун оюн-тоглааларны, концерт-көргүзүглерни күзедим!» деп, тыва парламентиниң спикериниң баян-колчуларже чоруткан байырлыг чагаазында бижип турар.

Дээди Хуралдың депутаттары парламентиниң өмүнээзинден өртектиг белекти чаа Культура бажыңынга тывыскан. Ол 80 кижи олуттуг оран-сава болур. Байырлыг ажыдыышкын үезинде суурнуң бот-тывынгыр артистериниң күжү-биле белеткээн концертти чыылган чонга бараалгаткан.

Теги:


Возврат к списку