Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Мөңгүн-Тайга биле Каа-Хем кожууннар аразында кады ажылдаарының дугуржулгазын боттандырып турар

16 Апреля 2019 - 10:59

Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп сумузунга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары, хамааты ниитилелдиң институттары-биле кады ажыл чорудар болгаш информастыг политика талазы-биле комитединиң даргазы Юрий Валерьевич Кара-оол болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады Ульяна Байыр-ооловна Монгуш Мөңгүн-Тайга биле Каа-Хем кожууннарның культура удуртулгаларының аразында кады ажылдаарының дугайында дугуржулганы март 11-де кылган турганнар. 

Ийи кожуун аразында культурлуг кады ажылдажылга документилеринге аттарны чагырга черлеринин ажылдакчылары ынчан салган турган. Улаштыр Сарыг-Сеп сумузунуң культура ордузунга Мөңгүн-Тайга кожууннуң салым-чаяанныг артистериниң күүселдези-биле“Инчеек” деп шиизиниң көрүлдези база болган. Каа-Хем кожууннуң чурттакчылары ырак-узак черден келген шиини улуг сонуургал-биле көрүп, культурлуг дыштанылганы чонга чедирген депутаттарга болгаш артистерге өөрүп четтиргенин илередип, харыы кылдыр Мөңгүн-Тайга кожуунга база тускай көргүзүглүг аалдап чедерин дыңнаткан турганнар.

Дүүн, апрель 15-те, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары, хамааты ниитилелдиң институттары-биле кады ажыл чорудар болгаш информастыг политика талазы-биле комитединиң даргазы Юрий Валерьевич Кара-оол Каа-Хем кожууннуң интернационалчы төлээлери-биле Мөңгүн-Тайга кожуунче кады ажылдажылганың дугуржулгазын боттандырары-биле үнүпкеннер. Оларның аразында ыраккы Мөңгүн-Тайга хамаанчок, Улуг-Хем кожуунче безин чаңгыс-даа катап чедип көрбээн улус бар болган. Орук дургаар кожууннарның онзагайларын эскерип көрүп, төөгүлүг черлеринге чедип, Тываның каас чараш чурумалдарын магадап чорааннар.

Чадаананың Үстүү-Хүрээзинге узун орукта чоруур аалчыларны Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттары Александра Хаяаевна Донгак, Олег Доржулдаевич Сарыглар, “Чаңгыс демниг Россия” партияның Даргазы Д. Медведевтиң Тыва Республикада чон хүлээп алыр чериниң удуртукчузу Өнер Хүлерович Ондар болгаш Чөөн-Хемчик кожууннуң удуртукчулары уткуп ап, Чөөн-Хемчик кожууннуң часкы байдалдары-биле таныштырып, удавас Бора-Булак ховузунга болур чаңчыл болган республика чергелиг аът чарыжының белеткелинге хамаарыштыр айтырыгларны база чугаалашканнар.

Бөгүн, апрель 16-да, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен сумузунга чедип, ооң ажыл-ишчи чону-биле ужуражылганы кылырлар. Аңаа ийи кожууннуң чонунуң чүгле культура талазы-биле эвес, а көдээ ажыл-агыйының байдалдары-биле база таныжып, бот-боттарынга кандыг хевирлер-биле дузалыг бооп болурунуң айтырыгларын чугаалажып көөрлер. Ужуражылганың төнчү кезээнде Каа-Хемниң салым-чаяаныглары солун концертин база бараалгадырлар.Возврат к списку