Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

«Шын» солуннуң 95 чыл ою-биле!

31 августа 2020 - 06:28

Хүндүлүг шынчылар болгаш солуннуң хоочуннары!          

«Шын» солуннуң үндезилеттинип тургустунганындан бээр 95 чыл ою-биле редакцияның хоочуннарынга, амгы ажылдакчыларынга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) өмүнээзинден изиг байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

«Шын» солун тыва парлалганың, үндезин чоннуң амыдыралында онзагай черни ээлеп турар. Ол тургустунган хүнүнден эгелээш, Тываның хөй нация чурттакчыларының, социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң, культурлуг болгаш спортчу амыдыралының дугайында муң-муң номчуштуг чүүлдерни чырыкче үндүрген. Ынак солунувустуң материалдарынга элээн каш салгалдарның кижилери кижизиттинип өскен, өзүп турар-даа. 

Солуннуң редакциязынга аңгы-аңгы чылдарда кайгамчык салым-чаяанныг чүс-чүс журналистер болгаш өске-даа техниктиг ажылдакчылар ажылдап чораан. Оларның аразындан Степан Сарыг-оолду, Юрий Кюнзегешти, Александр Дембирельди, Алексей Аирни, Светлана Монгушту, Даңгыт Чыдымны дээш, өскелерни-даа демдеглеп болур. Амгы редакцияда хоочуннарның төлептиг оруун уламчылап, чедиишкинниг ажылдап чоруур аныяктар база эвээш эвес. 

ТР-ниң Дээди Хуралы «Шын» солун-биле харылзаазын үспейн чоруур. Чыл санында тыва парламентиниң ажыл-чорудулгазының дугайында он-он чүүлдер солуннуң арыннарында чырыттынып турар. Бистиң үре-түңнелдиг кады ажылдажылгавыс ам-даа уламчылаар дээрзинге идегеливис улуг.

Солуннуң улуг юбилейин таварыштыр «Шынның» коллективинге база хоочуннарынга чүрээм ханызындан байыр чедирип, ажылынга чогаадыкчы чедиишкиннерни, кижи бүрүзүнге аас-кежикти болгаш кадыкшылды күзедим! 

Хүндүткел-биле,
ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа


Возврат к списку