Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Өвүр кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелели юбилейин демдеглээн

13 сентября 2020 - 12:17

Сентябрь 10-да Өвүр кожууннуң көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем эргелелиниң 55 чыл оюнга тураскааткан оюн-тоглаа, адыг-мөөрейлер Хандагайты суурга болуп эрткен.

Байырлалга Дээди Хуралдың депутаттары Б.Н. Монгуш биле С.Д. Куулар олар киришкен, тыва парламентиниң Даргазы К.Т. Давааның мурнундан байыр чедирген.

«Кожууннуң экономиказының өзээн көдээ ажыл-агый тургузуп турар. Ынчап кээрге, төрээн чериңер хөгжүлдезинге эргелелдиң ролю канчаар-даа аажок улуг. Эки башкарылганың түңнелинде Өвүр черде мал-маганның янзы-бүрү хевирлериниң баш саны чылдан чылче өзүп турар. Көдээ ажыл-агый продукцияларын болбаазырадып турар биче бүдүрүлгелер саны база көвүдээн. Ол-ла бүгү эргелелдиң кызымак ажылының түңнелинде чедип алдынган.

Көдээ ажыл-агый эргелелин аңгы-аңгы чылдарда дуржулгалыг специалистер чедиишкинниг удуртуп чораан. Оларның аразында Ким-оол Тюлюшович Чаш, Эрес-оол Ховалыгович Менниг-оол, Степан Монгушевич Достай, Шарбый-оол Сарыг-оолович Куулар, Александр Ходун-оолович Монгуш дээш, өскелер-даа бар.

Амгы үеде Өвүр кожуунда боттандырып турар «Чемгерикчи инээвис», «Аныяк өг-бүлеге кыштаг», «Суур бүрүзүнге бүдүрүлге», «Чурттап чоруур суурум» болгаш «Чаа сорук» деп губернатор төлевилелдири чоннуң улуг деткимчезин болгаш үнелелин алган. Мал ажылын хөгжүдеринге улуг идигни берген бо төлевилелдер Тываның Дээди Хуралының база Чазааның деткимчези-биле моон-даа соңгаар уламчылаар. Ол чорук Өвүрнүң көдээ ишчилеринге чүгле улуг харыысалганы эвес, а хүн бүрүнүң кызымак ажылын база онаандырып турар» - деп, К.Т. Давааның байыр чедириишкинде бижип турар.

Депутаттар Б.Н. Монгуш биле С.Д. Куулар кожууннуң бөлүк мурнакчы малчыннарынга Дээди Хуралдың шаңналдары – Хүндүткел бижиктерни тывыскан. Олар уруглар садының ясли бөлүүнүң чаа оран-савазының болгаш стадион ажыдыышкынынга база киришкеннер.


Возврат к списку