Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

IX Камбы-Ламага Дээди Хурал байыр чедирген

22 ноября 2020 - 10:10

Бөгүн Тываның IX Камбы-Ламазы Гелек Нацык-Доржу башкының дүжүлгеге саадаар ёзулалы болуп эрткен. Тываның Камбы-Ламазынга албан-дужаалын күүседип эгелээни-биле Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Даваа байырын чедирген.

Хүндүлүг башкы Гелек Нацык-Доржу! 

Тываның Камбы-Ламазының албан-дужаалын күүседип эгелээниңерниң байырлыг ёзулалы-биле Силерге Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) өмүнээзинден байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер!

Шажынчы эш-өөрүңер – лама-башкылар Силерге Тываның бүгү буддистерин удуртур харыысалгалыг албан-дужаалды бүзүрээн. Чеже-даа аныяк башкы болзуңарза, сарыг шажынның ханы, мерген өөредиглерин болгаш чараш ёзулалдарын тыва чонуңар ортузунга нептередир ажылга чедиишкинниг киржип чоруур Силер. Ону чүгле лама-башкылар эвес, а республиканың чүдүкчү чурттакчылары база эки билир болгаш бедии-биле үнелээр.

Сарыг шажынның өөредилгезиниң улус аразынга нептерээшкини, буддизмниң республикага сайзыралы дээш улуг сагыш салыышкын болгаш харыысалга Силерде онааттынган. Силерниң кижиге хандыкшыл сиңген чалбарыг сөстериңер чүдүлгелиг кижи бүрүзүнүң чүректеринге ханы исти арттырар. Чүге дизе, оларда буддизмниң үнелиг өөредиглери – эки мөзү-шынар, улустар аразында эп-найырал, буян сеткил сиңниккен.

Силерниң харыысалгалыг ажылыңарга Бурган башкының хүн бүрүде деткимчезин, чедиишкиннерни, ал-бодуңарга төнмес-батпас күш-шыдалды, сагыш-сеткилиңерге өөрүшкүнү болгаш быжыг кадыкшылды күзедим. Тываның парламентизи – Дээди Хурал Силерниң харыысалгалыг ажыл-чорудулгаңарга деткимчени доктаамал көргүзерин бүзүредип тур мен.

Хүндүткел-биле,

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. ДавааВозврат к списку